KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, sağlık verileri, iş deneyimleri, din, ırk bilgileri, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “ACENTEM ALİS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ,  “ACENTEM ALİS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz; sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında sigorta teklifleri ve bireysel emeklilik sözleşmeleri, poliçe ve sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, risk değerlendirmesi yapılabilmesi, sigorta satış ve pazarlama faaliyetleri, hasar ödeme ve asistans faaliyetleri başta olmak üzere sigorta şirketleri  ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla sigorta sözleşmeleri kapsamında sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde sigorta primlerinin belirlenebilmesi, tahsilat yapılabilmesi, sigortacılık ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin, avantaj veya kampanyaların sunulabilmesi, bilgilendirme, tanıtım, pazarlama ve satış da dahil olmak üzere her türlü iletişimin sağlanması ve bu amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen evrak saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi ve istatistiksel amaçlarla,

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, “ ACENTEM ALİS SİGORTA ARACLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ye ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Eğitim, seminer, kurs, konferans vb. hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde, sms gönderilerinde toplanabilecek, güncellenebilecek ve

Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, ACENTEM ALİS SİGORTA ARACLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve “ACENTEM ALİS SİGORTA ARACLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ’nin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde, işlenecektir.

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; “ACENTEM ALİS SİGORTA ARACLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi Sigortacılık ve sair mevzuat çerçevesinde; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara; reasürörlere, sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri ve aracılarına, poliçe ve sözleşme taraflarına, doğrudan ve dolaylı yurt içi ve yurt dışı topluluk şirketleri ve iştiraklerine, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde sigortacılık faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan bilişim teknolojileri, aktüerya, ekspertiz şirketleri gibi özel kuruluşlara; sigortacılık hizmetlerimiz çerçevesinde fiyatlama, satış ve pazarlama işlemleri ile istatistiksel analizler yapmak üzere Sigorta Şirketlerine, Şubelerimize ve diğer iştiraklerimize, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kanunen yetkili diğer kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurt içi/yurt dışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle, hastanelerle, eczanelerle  ya da yurt içi/yurt dışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurt içi ve yurt dışında KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; “ACENTEM ALİS SİGORTA ARACLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” Şubeleri, Çağrı Merkezi, İnternet Şubesi, dijital kanallar, poliçe ve sözleşme tarafları, aracılar ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar, yurt içi/yurt dışı iştirakler, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer üçüncü kişiler aracılığıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanabilecek ve

Sigorta poliçeleri ve emeklilik sözleşmelerinin taraflarına ait kişisel/özel nitelikli kişisel veriler; merkez ve şubelerimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz aracılığı ile doğrudan doğruya sizlerden ve sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kamu kurumları tarafından tarafımıza erişim yetkisi verilen veri tabanlarından derlenmekte ve.

Kişisel verileriniz, “ACENTEM ALİS SİGORTA ARACLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmakta ve

Kişisel Verileriniz, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve sair mevzuat çerçevesinde sadece sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir.

  1. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nun belirlediği diğer yöntemlerle ACENTEM ALİS SİGORTA ARACLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ ye başvurarak,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verileriniz işleniyorsa,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen ( Kanun’un 11. Maddesi ) haklarınıza ilişkin kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi  “ ACENTEM ALİS SİGORTA ARACLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin https://acentemsigorta.com.tr/  alan adlı internet sitesinde yer alan “ Başvuru Formu” nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi  de  eklemek  suretiyle  ıslak  imzalı  olarak  “ACENTEM ALİS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” alıcı adı ile   Nergiz Mahallesi 6018 Sokak No: 6 A Karşıyaka / İZMİR adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz,

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde “ACENTEM ALİS SİGORTA ARACLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”  için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip,

ACENTEM ALİS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA ONAY METNİ

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin “ACENTEM ALİS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ “  ne tarafımca sözlü/ yazılı  ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin, kişisel sağlık verilerimin “ACENTEM ALİS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” tarafından işlenmesine, iş gereği ile sağlık hizmeti verebilmesi ve bu hizmetlerin planlaması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” te tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine,

 

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad- soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı – baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, kredi kart bilgileri, imza bilgileri, taşıt plakası vb. bilgiler,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 6. Maddesinde belirtilen veriler (örneğin; Kan grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; “ACENTEM ALİS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,

 

“ACENTEM ALİS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında ayrıca web sitesinde bulunan, basılı & elektronik ortamda sunulan veya sms (kısa mesaj) ile iletişim numarası olarak beyan ettiğim gsm numarasına şahsım için gönderilen Aydınlatma  Metnini ve haklarımı okudum ve onay veriyorum.